Policyer

​​​Zespris uppförandekod innehåller riktlinjer som hjälper oss att göra det rätta. Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet på ett lagligt och etiskt sätt överallt i världen där vi är verksamma. Uppförandekoden befäster vårt åtagande att göra det rätta när vi ställs inför svåra beslut. Koden bygger på ett antal principer och vägleder oss så att vi kan fatta rätt beslut utifrån våra värderingar och åtaganden. Koden täcker in viktiga områden, som att bedriva verksamhet i överenstämmelse med lagar och förordningar, en säker och hälsosam arbetsmiljö, vårt beteende gentemot kunder och konkurrenter, och vårt åtagande vad gäller livsmedelssäkerhet och skydd av företagets tillgångar. I varje avsnitt beskrivs viktiga principer och förväntningar, och var du kan få mer information.

Leverantörsinformation från Zespri

Leverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer och konsulter

​Våra leverantörer har en viktig roll att spela för att hjälpa oss tillhandahålla produkter och tjänster som alltid håller hög kvalitet. På den här sidan har vi publicerat viktiga policyer, villkor och annan användbar information. Sidan kommer att uppdateras periodiskt med nya och reviderade policyer, villkor och information, så se till att kontrollera den regelbundet.

 Zespris globala uppförandekod för leverantörer (”leverantörskod”) är central för vårt åtagande om en etisk, hållbar och socialt ansvarsfull verksamhet. I leverantörskoden fastställs våra förväntningar på våra leverantörer och deras leveranskedja (anställda, ombud, representanter, relaterade parter, leverantörer, underleverantörer och andra personer inom deras kontroll) vid leverans av varor eller tjänster till Zespri. I samarbete med sina leverantörer arbetar Zespri fortlöpande på att förbättra sina verksamhetsrutiner. Därför förväntar sig Zespri att alla befintliga och nya leverantörer åtar sig att följa koden och informera hela leveranskedjan om dessa förväntningar. Leverantörskoden stöds av vår globala uppförandekod för kunder och allmänna uppförandekod för personal.

Utöver leverantörskoden förväntar vi oss att våra leverantörer efterlever vissa mer specifika policyer som beskrivs på den här sidan. Dessa omfattar åtaganden kring arbetsmiljö, dataskydd och andra frågor.​

Zespris policy mot mutor och korruption för leverantörer

​​Förbud mot mutor: Zespri förbjuder alla former av mutor och bestickning. Leverantörer får aldrig erbjuda, utlova eller ta emot mutor eller olagliga provisioner och får inte delta i eller underlätta korrupt verksamhet av något slag.

Uppförandekod: Zespri förväntar sig att dess verksamhet bedrivs med orubblig integritet och professionalism. Det här kravet omfattar alla leverantörer. Leverantörer ska läsa och förstå Zespris uppförandekod för leverantörer. 

Efterlevnad av lagstiftning mot mutor och korruption: Zespri kan komma att hållas solidariskt ansvarigt om en leverantör utför vissa olagliga handlingar. Det kan bland annat gälla olaglig kontakt med offentliga tjänstemän, offentliganställda eller anställda på statligt ägda företag, eller i vissa fall olagliga handlingar som berör privatpersoner.

Alla leverantörer förväntas efterleva alla gällande lagar och förordningar mot mutor och korruption, var de än befinner sig i världen och oavsett lokal affärspraxis eller sociala seder.

Förbud mot underlättande betalningar: Zespri tillåter inte underlättande betalningar av leverantörer någonstans i världen. Detta innebär att inga betalningar får göras av en leverantör direkt till, eller till personlig förmån för, någon offentlig tjänsteman, offentliganställd eller annan person som agerar inom ramen för sin tjänsteutövning i syfte att få personen att utföra eller avstå från att utföra en officiell handling. 

Expeditionsavgifter: I vissa fall kan det vara tillåtet med betalningar i form av offentliggjorda statliga avgifter som en myndighet eller en offentlig enhet har laglig rätt att debitera för att utföra en viss tjänst. Sådana avgifter ska alltid vara tydligt offentliggjorda och tillgängliga för andra. Leverantörer ska iaktta försiktighet innan de ingår sådana arrangemang och i lämpliga fall söka juridisk rådgivning.

Zespris policy om intressekonflikter för leverantörer

​​Zespri kräver att alla leverantörer uppfyller högsta standarder avseende affärsmässig och personlig etik i fullgörandet av sina ålägganden då potentiella intressekonflikter uppstår. 

Uppförandekod: Affärsförhållanden och personliga aktiviteter som utgör, ger upphov till eller kan ge upphov till en intressekonflikt ska undvikas.

Underrättelse: Alla leverantörer ska underrätta Zespri om eventuella aktiviteter som de har koppling till och som kan utgöra, ge upphov till eller ge intryck av en intressekonflikt. Här ingår intressekonflikter som uppstår genom både externa affärsintressen och personliga relationer med släktingar, vänner eller partner, eller liknande relationer. Om en intressekonflikt uppstår till följd av en personlig relation förbehåller sig Zespri rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika risk för trolöshet mot huvudman, sekretessbrott eller störningar av Zespris verksamhet. 

Zespris policy om gåvor, förmåner och gästfrihet för leverantörer

​​Uppförandekod: Zespri har förbundit sig att bedriva verksamhet med orubblig integritet och i enlighet med all gällande lagstiftning. 

Ge och ta emot gåvor, förmåner och gästfrihet: Att ge eller ta emot gåvor, förmåner eller gästfrihet kan ge upphov till en faktisk eller upplevd intressekonflikt. Gåvor, förmåner och gästfrihet får bara ges eller tas emot av leverantörer när det är uppenbart att detta inte äventyrar (eller rimligen kan ge intryck av att äventyra) Zespris objektivitet och oberoende eller kan skada Zespris anseende. Zespris personal är skyldiga att rapportera gåvor, förmåner och gästfrihet som getts till, eller mottagits av, leverantörer.

Godtagbara gåvor: vor får inte tas emot (oavsett natur eller värde) i de fall då de kan uppfattas av andra som en uppmuntran eller belöning som kan medföra något slags förpliktelse för mottagaren. Gåvor får inte ges eller tas emot av leverantörer i samband med förhandling av varor eller tjänster med Zespri. 

En gåva får inte ges eller tas emot om den

a) strider mot lag eller allmänt accepterade etiska normer
b) inte är förenlig med gällande lokal affärspraxis
c) ges eller tas emot i en form eller på ett sätt som kan uppfattas som en muta
d) är av sådan karaktär att ett offentliggörande kan vara generande för Zespri eller dess personal.

En gåva får under inga omständigheter bytas mot kontanter.

Zespris dataskyddsförväntningar på leverantörer

​​Zespri kan komma att dela personuppgifter med leverantörer för att de ska kunna utföra sina åtaganden gentemot Zespri. Leverantörer förväntas uppvisa aktsamhet och respekt då de tar emot och behandlar personuppgifter för Zespri eller på Zespris vägnar. Personuppgifter innebär varje upplysning som avser en person som (direkt eller indirekt) kan identifieras utifrån upplysningen. 

Zespri förblir ensamt ansvarigt för att avgöra i vilka syften och på vilka sätt som personuppgifter ska behandlas, och leverantörer ska endast behandla personuppgifter i enlighet med Zespris uttryckliga instruktioner.

Leverantörer som tar emot eller behandlar personuppgifter för Zespris vägnar ska

a) vidta och införa lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhets- och sekretessnivå med avseende på risken
b) säkerställa fortlöpande konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för behandlingssystem och -tjänster
c) inte dela personuppgifter med någon tredje part utan Zespris föregående tillstånd och ett skriftligt tillstånd med tredje part för att skydda personuppgifter i enlighet med den här policyn
d) förbli fullständigt ansvarigt gentemot Zespri för fullgörandet av eventuell tredje parts förpliktelser om tredje part misslyckas med att fullgöra sina förpliktelser
e) vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personal som har åtkomst till personuppgifter är pålitliga och att de har full kännedom om sina skyldigheter vid hantering av personuppgifter
f) säkerställa att all personal som har tillgång till personuppgifter omfattas av lämpliga konfidentialitetskrav
g) utan fördröjning meddela Zespri om de får en förfrågan angående personuppgifter, och inte svara på förfrågan förutom på uppmaning av Zespri, och enligt Zespris förväntningar bistå Zespri i att uppfylla sin förpliktelse att svara på sådana förfrågningar
h) ge Zespri all information som efterfrågas för att säkerställa att leverantören uppfyller sina förpliktelser enligt gällande dataskyddslagar och den här policyn.

Personuppgiftsincidenter: En personuppgiftsincident avser oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av, obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Leverantörer ska meddela Zespri per telefon så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om en faktisk eller misstänkt incident som berör Zespris personuppgifter. Leverantören ska tillhandahålla alla relevanta uppgifter som rimligen finns tillgängliga, inklusive

a) typ av personuppgifter som tros omfattas av incidenten
b) eventuella berörda personers identitet
c) eventuell annan information som Zespri rimligen kan begära. 

Så snart som rimligen är möjligt efter underrättelsen per telefon ska leverantören ge Zespri skriftlig underrättelse med bekräftelse av alla relevanta uppgifter och uppdateringar. Underrättelse ska ske via e-post till leverantörens Zespri-kontakt och till Zespris globala dataskyddsombud på privacy@zespri.com. På Zespris begäran ska leverantörer tillhandahålla Zespri allt rimligt bistånd som krävs för att Zespri ska kunna anmäla incidenter till relevanta myndigheter och/eller berörda personer, i de fall då Zespri är skyldigt att göra det enlig lag. 

Leverantörer ska genast utreda eventuella brott och identifiera, förhindra och göra rimliga ansträngningar för att lindra incidentens effekter. Leverantörer ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att åtgärda eller begränsa konsekvenserna av en incident. 

Utredningar och förfrågningar: Leverantörer ska samarbeta med Zespri och bistå med svar vid eventuella förfrågningar, utredningar eller bedömningar av behandling som initieras av en tillsynsmyndighet med avseende på personuppgifter. 

Leverantören måste informera Zespri inom fem (5) arbetsdagar från en förfrågan, en kommunikation, en begäran eller ett klagomål från en myndighet eller ett tillsynsorgan gällande personuppgifter. 

Upphörande av relationen: När leverantörens relation eller avtal med Zespri upphör ska leverantören 

a) enbart behandla personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla dess rättsliga förpliktelser
b) inte behålla kopior, sammandrag eller sammanfattningar av personuppgifter
c) på Zespris anmodan antingen på ett säkert sätt förstöra eller snarast returnera personuppgifter och relaterad dokumentation till Zespri. 

Zespris personuppgifter får inte behandlas av en leverantör när relationen eller avtalet med Zespri har upphört om detta inte krävs enligt lag, och då inte under längre tid än vad som anges i lag. 

Zespris enhets- och säkerhetspolicy för leverantörer

​​​Zespri förlitar sig på dess uppgifters integritet, konfidentialitet, korrekthet och tillgänglighet. En leverantör som behandlar eller hanterar Zespris uppgifter måste följa dessa principer för att säkerställa att Zespri bibehåller alla relevanta intressenters förtroende och fortsätter att uppfylla alla gällande rättsliga och lagstadgade krav.

Processer och förfaranden: Leverantörer ska övervaka och kontrollera informationssäkerhetsrisker och säkerställa att informationssäkerhetsproblem hanteras på lämpligt sätt. Leverantörer ska inte behandla eller använda Zespris uppgifter i något annat syfte än det som är direkt nödvändigt för att tillhandahålla avtalade varor eller tjänster.

Leverantörer ska upprätta och vid varje tillfälle upprätthålla skyddsåtgärder mot oavsiktligt eller avsiktligt eller obehörigt röjande, åtkomst, manipulation, ändring, förstöring, korruption, skada, förlust eller missbruk av Zespris uppgifter som leverantören innehar eller kontrollerar.

Systemhantering: Leverantörer ska upprätthålla lämplig konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för Zespris uppgifter genom att

a) använda säkra nätverksarkitekturer och -operationer
b) säkerställa att nätverk som innefattar Zespris uppgifter utformas, byggs, övervakas och hanteras enligt bästa praxis och ramverk i branschen.

Överföring/utbyte av uppgifter: Leverantörer ska överföra/utbyta Zespris uppgifter via säkra kanaler. Alla sådana överföringar/utbyten av Zespris uppgifter ska efterleva alla relevanta avtal, lagar, förordningar och aktuell bästa praxis i branschen.

Rapportering: Om en leverantör får kännedom om olaglig eller obehörig åtkomst till Zespris system eller Zespris uppgifter ska leverantören

a) så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om den olagliga eller obehöriga åtkomsten underrätta Zespri om incidenten per telefon
b) så snart som rimligen är möjligt efter underrättelsen per telefon underrätta Zespri skriftligen med bekräftelse av alla relevanta uppgifter och uppdateringar 
c) bistå Zespri på alla vis för att återställa Zespris uppgifter eller Zespris system och ge allt annat bistånd som kan krävas av Zespri
d) följa Zespris alla rimliga instruktioner
e) vidta omedelbara avhjälpande åtgärder för att skydda Zespris uppgifter eller Zespris system och förhindra att samma eller liknande incident inträffar på nytt (och ge Zespri detaljerad information om sådana avhjälpande åtgärder).

Frågor eller betänkligheter

​​Vid frågor eller misstankar om korrupt aktivitet och brott mot någon av ovanstående leverantörspolicyer ber vi dig underrätta Zespri via din lokala landschef eller regionchef. Du kan även kontakta Zespris juridiska avdelning eller complianceavdelning direkt via e-post till legal@zespri.com.

Du kan också använda ”Speak Up”-linjen, som är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och anmälaren kan förbli anonym i den största utsträckning som lagen medger.