Algemene voorwaarden

 

1. Toepassing van de Algemene voorwaarden

 

Welkom op de website van Zespri (“Website”). Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Zespri International Limited ("Zespri”), gevestigd te Tauranga, Nieuw-Zeeland, en mag worden gebruikt voor legitieme, persoonlijke en zakelijke, en informatieve doeleinden. Uw gebruik van deze Website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) en alle toepasselijke wetten. Zespri kan de voorwaarden die van toepassing zijn op deze Website van tijd tot tijd updaten. U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip dat u de Website van Zespri bezoekt. Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, verzoeken we u om deze Website niet te gebruiken.

 

2. Beperkingen op het gebruik van de Website

 

U verklaart dat u de Website, inclusief de op de Website verschafte informatie, niet zult gebruiken (noch door anderen zult laten gebruiken) op een manier die (i) in strijd is met de wetgeving, regelgeving, normen of codes, of inbreuk maakt op de rechten of privacy van derden; die (ii) frauduleus, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair, godslasterlijk, onfatsoenlijk, intimiderend, onbeschoft of aanstootgevend is; of die (iii) virussen, spyware/bots, wormen, Trojaanse paarden of andere verstorende of schadelijke functies introduceert of verspreidt. U verbindt zich ertoe de kwetsbaarheid van de Website of enig ander daarmee verbonden netwerk niet te testen, de Website niet te gebruiken om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot andere computersystemen of netwerken die met de Website zijn verbonden, de werking van de Website niet te verstoren of belemmeren, en geen ongeoorloofde wijzigingen in de Website aan te brengen.

 

3. Informatie op de Website

 

Al het materiaal op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, de afbeeldingen, de illustraties, de lay-out, de vormgeving en alle andere informatie op deze Website (gezamenlijk, de "Inhoud” genoemd), is onderworpen aan het auteursrecht en andere eigendomsrechten. Deze Website en alle inhouden worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige, uitdrukkelijke noch impliciete, garantie. Alle impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Zespri verklaart of garandeert niet dat de Inhoud en het materiaal waartoe toegang wordt verkregen vanaf of via deze Website ononderbroken beschikbaar zijn en geen fouten, defecten, virussen of andere schadelijke componenten bevatten, noch dat eventuele, opgemerkte problemen zullen worden gecorrigeerd. Zespri staat niet in voor en doet geen uitspraken over het gebruik van de Inhouden (of de resultaten van dergelijk gebruik) met betrekking tot hun juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, volledigheid enz. Zespri behoudt zich het recht voor om de informatie op deze Website te allen tijde te corrigeren, bij te werken, aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4. Verzameling van gebruikersinformatie

 

Indien u via de Website materiaal (inclusief "persoonlijke informatie" in de zin van Privacywet 1993) aan Zespri verstrekt, draagt u uw rechten op dat materiaal (voor zover van toepassing) over aan Zespri en stemt u ermee in dat Zespri dat materiaal of de vervatte ideeën, concepten, knowhow of technieken zonder beperking reproduceert, gebruikt, openbaar maakt, aanpast of verspreidt voor marketing-, onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, en eventuele andere rechtmatige doelen. Zespri behoudt zich het recht voor om alle via de Website verzonden of ontvangen informatie te allen tijde te controleren voor operationele en andere doeleinden. Zespri behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie die op enig deel van de Website is geplaatst, bekend te maken als dit noodzakelijk is om aan een wet, voorschrift of overheidsverzoek te voldoen, of om de publicatie van informatie en materialen te weigeren of gepubliceerde informatie en materialen, geheel of gedeeltelijk, te verwijderen als die, in zijn enige en absolute discretie, verwerpelijk zijn, zijn belangen schaden of in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden.

 

5. Cookies

 

De Website gebruikt "cookies" om informatie te verzamelen die later wordt gebruikt om de activiteit op de Website te meten en om verbeteringen en updates aan te brengen op basis van de populariteit van de verschillende rubrieken. Deze informatie wordt niet gebruikt om individuele gebruikers van de Website te identificeren. Als uw browser is ingesteld om het gebruik van cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden, kan het zijn dat sommige delen van de Website niet goed functioneren. Als u volledig gebruik wilt maken van de Website, is het daarom raadzaam dat u uw browser instelt om cookies te accepteren. Surf naar onze pagina Cookiebeleid voor meer informatie.

 

6. Links naar andere Websites

 

Links en verwijzingen naar andere websites worden u enkel ter informatie aangeboden. De websites die u via onze Website bereikt, worden niet beheerd door Zespri. Zespri heeft geen controle over de inhoud van andere websites en doet geen uitspraken over hun inhoud, geldigheid, nauwkeurigheid of gebruik. In die zin onderschrijft noch aanvaardt Zespri enige verantwoordelijkheid. Het is mogelijk dat deze websites niet dezelfde privacyverplichtingen volgen als Zespri en dat deze derden verantwoordelijk zijn voor hun eigen privacypraktijken. U moet de geldende, algemene voorwaarden van deze websites lezen alvorens ze te gebruiken.

 

7. Links naar deze Website

 

U mag geen hyperlinks of andere internetlinks naar deze Website aanmaken, tenzij: a) u gebruik maakt van de links naar Twitter, Facebook, Pinterest, e-mail of ShareThis op de Website om recepten te delen; of b) u voor de aanmaak van de hyperlink, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Zespri hebt gekregen, en deze Algemene voorwaarden en alle andere voorwaarden die Zespri op het betreffende moment redelijkerwijs nodig acht hebt geaccepteerd. Vraag om toestemming. Stuur een e-mail naar contactzespri@zespri.com en licht uw bedoeling toe. Zespri kan u dan zijn schriftelijke toestemming geven.

 

8. Intellectueel eigendom

 

De auteursrechten op en handelsmerken in het materiaal dat op de Website wordt weergegeven of beschikbaar is, zijn eigendom van Zespri of hun respectievelijke eigenaars. Alle rechten op de Website, inclusief rechten op de tekst, het ontwerp, de afbeeldingen, de selectie en de indeling zijn voorbehouden en er wordt geen enkel recht op of licentie voor het gebruik van enig intellectueel eigendom verleend of geïmpliceerd, als gevolg van de publicatie van enig materiaal op de Website. Indien gebruik is gemaakt van het intellectuele eigendom van derden, waaronder merken en logo's, heeft Zespri van deze derden toestemming gekregen voor het gebruik van hun intellectuele eigendom op de Website. Tenzij anders vermeld, is de gehele of gedeeltelijke reproductie of aanpassing van de informatie op de Website, op welke wijze dan ook, verboden zonder schriftelijke toestemming van Zespri. Het is u toegestaan om tekstueel materiaal dat door Zespri op de Website wordt gepubliceerd uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te kopiëren, op voorwaarde dat u de copyrightvermelding behoudt en weergeeft. Het is niet toegestaan om iets van de Website op te nemen in enig ander werk, of te herdistribueren of publiceren voor enig commercieel of ander doel.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid

 

U gebruikt de Website op eigen risico. Onder voorbehoud van wettelijke bepalingen die niet kunnen worden uitgesloten, is Zespri noch door contract, ten gevolge van een fout (inclusief nalatigheid), uit billijkheid of onder enige andere wettelijke doctrine verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) compenserende, directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, verlies van gegevens, inkomsten, besparingen of winst, verlies van of schade aan eigendommen, en vorderingen van derden, die voortvloeien uit of in verband staan met uw toegang tot of gebruik van de Website of gelinkte websites, of enige Inhoud.

 

10. Beperking van de toegang

 

Zespri mag, naar eigen goeddunken, de toegang tot of het gebruik van de Website (of delen van de Website) beperken of verhinderen zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook. Beperking of verhindering van de toegang tot of het gebruik van de Website doet geen afbreuk aan enig recht of enige vergoeding waarop Zespri recht heeft bij wet of uit billijkheid.

 

11. Toezicht

 

De activiteit op de Zespri-systemen wordt geregistreerd en opgevolgd voor informatiedoeleinden, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om de cyberveiligheid en -integriteit van de informatiesystemen en -gegevens van Zespri te handhaven Het toezicht op de informatie en de gegevens die worden opgeslagen op of verzonden via de systemen van Zespri kan worden uitgevoerd door geautoriseerde derde partijen.

 

12. Algemeen

 

De Website, de Inhoud en deze Algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nieuw-Zeeland en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nieuw-Zeeland in geval van een geschil. Als u de Website vanuit een ander land dan Nieuw-Zeeland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving (zowel in het land waar u woont als in Nieuw-Zeeland). De Algemene voorwaarden die ongeldig of niet afdwingbaar zijn, zullen worden geschrapt. De overige Algemene voorwaarden blijven van kracht. Een gebrek aan optreden door Zespri in verband met een inbreuk op deze Algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan het recht van Zespri om in geval van latere of soortgelijke inbreuken wel op te treden.