Villkor

 

1. Tillämpning av Villkoren

 

Välkommen till Zespris webbplats ("Webbplats/en"). Denna Webbplats ägs och drivs av Zespri International Limited ("Zespri") från Tauranga, Nya Zeeland, för legitima personliga och affärsmässiga syften och information. Vid användning av denna Webbplats följer följande villkor ("Villkor") och alla tillämpliga lagar. Zespri kan uppdatera villkoren som gäller denna Webbplats från tid till annan, och du samtycker till att vara bunden av de villkor som gäller vid den tidpunkt då du går in på Zespris Webbplats. Om du inte godkänner något av villkoren, använd inte denna Webbplats.

 

2. Begränsningar i användningen av Webbplatsen

 

Du samtycker till att du inte (eller tillåter någon annan person) kommer att använda Webbplatsen, inklusive all information på den, på något sätt som (i) bryter mot lagar, förordningar, standarder eller koder eller kränker en tredje parts rättigheter eller integritet; (ii) är bedräglig, hotande, kränkande, skadande, förtalande, obscen, vulgär, ondskefull, oanständig, trakasserande, oförskämd eller kränkande; eller (iii) introducerar eller sprider virus, spionprogram/bots, datormaskar, trojanska hästar eller andra störande eller inaktiverande funktioner. Du samtycker till att inte testa sårbarheten på Webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till det, att inte använda Webbplatsen för att få obehörig åtkomst till andra datorsystem eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen eller manipulera med, hindra driften av, eller göra obehöriga ändringar av, Webbplatsen.

 

3. Information på webbplatsen

 

Allt material på denna webbplats, inklusive men utan begränsning, text, bilder, grafik, layout, look-and-feel och all annan information som finns på denna webbplats (så kallat: "Innehåll") är föremål för upphovsrätt och andra äganderättigheter. Denna webbplats och allt innehåll tillhandahålls ”som det står” utan garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått. Alla underförstådda garantier, inklusive men utan begränsning, underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse, friskrivs härmed uttryckligen. Zespri representerar eller garanterar inte att Innehåll eller material som åtkoms från eller via denna webbplats kommer att vara oavbrutet eller fritt från fel, defekter, virus eller andra skadliga komponenter, eller att sådana problem som upptäcks kommer att korrigeras. Zespri garanterar eller representerar ingenting angående användning av Innehåll (eller resultat av sådan användning) vad gäller korrekthet, noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet, fullständighet eller annat. Zespri förbehåller sig rätten att korrigera, uppdatera, komplettera eller ändra informationen på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

 

4. Insamling av information från Användare

 

Om du överför/skickar/tillhandahåller något material till Zespri via webbplatsen (inklusive ”personuppgifter” i enlighet med sekretesslagen 1993) överför du dina rättigheter i det materialet till Zespri (i den mån det är tillämpligt) och du samtycker till att Zespri får reproducera, använda, avslöja, anpassa eller distribuera det materialet eller alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som finns i det materialet, för marknadsföring, forskning och utveckling och på annat sätt lagliga syften och utan begränsning. Zespri förbehåller sig rätten att övervaka all information som överförs eller mottas via webbplatsen för driftsmässiga och andra ändamål vid vilken tidpunkt som helst. Zespri förbehåller sig rätten att alltid avslöja information som kan publiceras på någon del av webbplatsen som är nödvändig för att uppfylla alla lagar, förordningar eller myndighetsförfrågningar, eller att vägra posta, eller att ta bort information eller material i sin helhet eller delvis, som enligt Zespris uteslutande och absoluta diskretion är åsidosättande, skadligt för Zespris intressen eller befinns vara i strid med dessa villkor.
 

5. Cookies

 

Webbplatsen använder "cookies" för att samla in information som används för att mäta aktiviteten på webbplatsen, och för att göra förbättringar och uppdateringar baserade på populariteten inom varje område. Denna information används inte för att identifiera enskilda webbplatsanvändare. Om din webbläsare är inställd på att vägra cookies eller att varna dig när cookies skickas kanske vissa delar av webbplatsen inte fungerar korrekt. Därför rekommenderas att din webbläsare är inställd att acceptera cookies om du vill utnyttja webbplatsen till fullo. För mer information, besök vår Cookies Policy-sida.

 

6. Länkar till andra webbplatser

 

Länkar och referenser till andra webbplatser tillhandahålls bara för dig för att underlätta. Varje webbplats som du går in från webbplatsen är oberoende av Zespri. Zespri har ingen kontroll över innehållet på någon annan webbplats och representerar inte, och varken godkänner eller tar något ansvar för, innehåll, giltighet, noggrannhet eller användning av någon annan webbplats. Sådana webbplatser kanske inte följer samma integritetsskyldighet som Zespri och dessa tredje parter är ansvariga för sin egen integritetspraxis. Du bör kontrollera villkoren för dessa webbplatser innan du använder dem.

 

7. Länkning till denna webbplats

 

Du får inte skapa hyperlänkar eller andra internetlänkar till denna webbplats om inte:

a) du gör det genom att använda länkarna till Twitter, Facebook, Pinterest, e-post eller Dela finns på webbplatsen för att dela recept, eller

b) du, innan du skapar hyperlänken, får ett skriftligt medgivande från Zespri, accepterar dessa villkor och andra villkor som Zespri rimligen kan kräva vid den aktuella tidpunkten. För att ansöka om tillstånd, ber vi dig maila till contactzespri@zespri.com med information om din avsikt. Zespri kan då ge dig sitt skriftliga medgivande.

 

8. Immateriella rättigheter

 

Upphovsrätt och varumärken i allt material som visas eller finns tillgängligt på webbplatsen tillhör Zespri eller deras respektive ägare. Alla rättigheter till webbplatsen, inklusive rättigheter i text, design, grafik, urval och arrangemang förbehålls, och ingen rätt eller licens till någon immateriell egendom beviljas eller underförstås som en följd av publiceringen av något material på webbplatsen. Om tredje parts immateriella rättigheter har använts, inklusive varumärken och logotyper, har Zespri erhållit samtycke från dessa tredje parter för användning av deras immateriella rättigheter på webbplatsen. Om inget annat anges är reproduktion eller anpassning av information från webbplatsen, delvis eller i sin helhet på alla sätt förbjudet utan skriftligt tillstånd från Zespri. Du får endast kopiera textmaterial som publicerats av Zespri på webbplatsen för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att du behåller och visar de upphovsrättsmeddelanden som gäller materialet. Du får inte införliva något från webbplatsen i något annat arbete, speciellt inklusive omfördelning eller publicering av materialet i kommersiellt eller annat syfte.

 

9. Ansvarsbegränsning

 

Användning av webbplatsen sker på egen risk. Med förbehåll för de villkor som är implicerade av lagar som inte kan uteslutas, ska Zespri inte vara skyldigt eller ansvarigt i kontrakt, skada (inklusive försumlighet), kapital eller på annat sätt för skador av något slag, inklusive (utan begränsning) kompensationsskador, direkta, indirekta, tillfälliga, specifika, följd- eller straffskador, förlust av data, inkomst, besparingar eller vinst, förlust av eller skada på egendom och fordringar från tredje part som uppstått till följd av, eller i samband med, din tillgång till eller användning av webbplatsen eller länkade webbplatser eller något Innehåll.

 

10. Begränsning av Åtkomst

 

Zespri får, efter eget gottfinnande, begränsa eller förhindra åtkomst till eller användning av webbplatsen (eller delar av webbplatsen) utan föregående meddelande och av alla anledningar. Begränsning eller förebyggande av åtkomst till eller användning av webbplatsen påverkar inte någon rätt eller befrielse som Zespri kan ha rätt till, enligt lag eller i eget kapital.

 

11. Övervakning

 

Zespris system är föremål för loggning och övervakning av systemaktiviteter för informationssäkerhetsändamål, för att säkerställa efterlevnad av lagkrav och för att upprätthålla cybersäkerhet och integritet av Zespris informationssystem och data. Övervakning av information och data som lagras på eller överförs via Zespris system kan utföras av behöriga tredje parter.

 

12. Allmänt

 

Webbplatsen, Innehållet och dessa Villkor regleras av Nya Zeelands lagar och du underkänner oåterkalleligt den icke-exklusiva behörigheten för domstolarna i Nya Zeeland att avgöra eventuella tvister. Om du använder webbplatsen utanför Nya Zeeland är du ansvarig för att följa gällande lagar (oavsett om du är i ditt hemland eller Nya Zeeland). Alla villkor som är antingen ogiltiga eller inte kan verkställas kommer att ogiltigförklaras och de återstående villkoren kommer att gälla. Eventuella misslyckanden från Zespri att agera i samband med ett brott mot dessa villkor upphäver inte Zespris rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser.