Hållbarhet på Zespris vis

 

Det faktum att vårt varumärke är känt för sina kärnvärden och för frukt av hög kvalitet är en spegling av vårt stora engagemang och vår vilja att göra skillnad varje dag.

 

Vi har under många år gynnats av mycket goda odlingsförhållanden. Våra välsmakande och näringsrika kiwifrukter är uppskattade och efterfrågas i hela världen. Vi har ett lågt avtryck på den jord som vi brukar och vi är en industri som har stärkt och ökat välståndet i många samhällen, både i Nya Zealand och i resten av världen.


Men vi vet också att vi har mycket jobb framför oss.


Det är inte bara konsumenterna som förväntar sig det av oss, det gör vi själva också.


För oss är det mycket viktigt att nå framgång på rätt sätt — genom att slå vakt om miljön, samhället och våra produkter. Därför är vi stolta över våra ambitiösa hållbarhetsmål och åtaganden.

 

Vår strategi

 

Hållbarhet är ett viktigt fokus för oss på Zespri – det är kärnan i vår ambition att hjälpa odlare, samhällen, miljön och våra konsumenter att växa. 

 

Vi samarbetar med våra intressenter för att förstå på vilka områden vi kan göra störst skillnad. På så sätt kan vi skydda miljön, stärka samhället och samtidigt bedriva en lönsam verksamhet.

 

En granskning av ledande branschforskning och globala hållbarhetstrender visar att detta har givit ett positivt resultat. De grupper av intressenter som vi fortsätter att engagera på regelbunden basis är bland annat: odlare i Nya Zeeland och i hela världen, representanter för lager och kyllager, branschorganisationer, Maori-odlare, Zespris globala distributörer, vår avdelning för konsumentinsikt och Zespris anställda.

 

Det handlar om att träda fram och visa ledarskap, och vi är övertygade om att vi har identifierat vad som är viktigast för våra konsumenter och för vår bransch. 

 

Allt fler vill samarbeta med företag som producerar den mat de äter, för att förstå hur och var den odlas, samt att försäkra sig om att hållbarhet är en central aspekt i hela leverantörskedjan.  

 

Vårt goda rykte, vår storlek och den avkastning vi genererar innebär betydande möjligheter men även ett stort ansvar gentemot de samhällen, den miljö och våra anställda.

 

Mer information om hur vi arbetar med hållbarhet finns i texten Kiwifruit Industry Sustainability Position Statement (kiwifruktbranschens hållbarhetsförklaring) på bolagets webbplats.

 

 

 

Våra mål och åtgärder

 

Som ett led i vår hållbarhetssträvan har vi satt upp ambitiösa mål i linje med vårt syfte, vårt varumärke och den marknadsposition som våra högkvalitativa produkter har.

 

Vi har för samtliga prioriteringar inrättat skräddarsydda arbetsprogram, i syfte att uppnå våra mål och att säkerställa konsumenternas, miljöns och samhällenas välmående och hälsa.

 

 

Med vår kiwifrukt bidrar vi till att skapa en hälsosam matkultur och livsstil, vilket aktivt stimulerar människor att äta och leva mer hälsosamt.

Vi lägger mycket arbete på att kartlägga avtrycket från produktion, leverantörsledet och försäljning och att gynna miljön med ett särskilt fokus på förpackningar, vattenkvalitet och klimatförändringar.

FÖRPACKNING

Vi är på väg bort från en linjär produktionsmodell till ett tillvägagångssätt där vi minskar förpackningarnas fotavtryck.

VATTEN

Branschens strategi för vattenhushållning fokuserar på insamling, förbättring och skydd av vattenresurserna. Du kan läsa mer om vårt arbete med vattenhushållning på bolagets webbplats.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi känner vårt ansvar och vi vidtar åtgärder, både för att minska branschens påverkan men också – och det är minst lika viktigt – för att förbereda oss på klimatförändringarnas inverkan på oss. Vi vet att det är rätt att göra och konsumenter, kunder och våra samhällen förväntar det av oss. Vi arbetar för att förstå hur vår bransch bidrar till klimatförändringarna, samt undersöker möjligheter att minska vår påverkan. Detta omfattar bland annat sjötransporter, förpackningar, kylförvaring och de gödningsmedel som används i våra fruktträdgårdar. Vi investerar också i kunskap om vad vi kan göra för att öka mängden koldioxid vi lagrar i jorden genom att anpassa vårt odlingssystem. Och dessutom investerar vi även i kunskap om de klimatrisker som vi står inför och hur vi tacklar dem. Du kan läsa mer om vårt arbete för att motverka klimatförändringen, på bolagets webbplats.

Vi vill stärka människors välstånd och välmående genom den avkastning som våra odlare får, de anställdas arbetsförhållanden och vårt bidrag till kundmarknaderna. Vi kommer att fortsätta förbättra våra anställningsvillkor så att vi lockar till oss bra och kunniga medarbetare och sedan ta hand om dem på bästa sätt.

Susty-stock-image1.jpg
Susty-stock-image2.jpg