ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เซสปรี® (“เว็บไซต์นี้”) ขอแจ้งให้คุณทราบว่าเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความครอบครองและควบคุมดูแลโดยบริษัทเซสปรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (“เซสปรี”) จากเมืองทัวรังกา ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นข้อมูลและวัตถุประสงค์ทั้งในด้านส่วนบุคคลและธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับคุณ การใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ดังต่อไปนี้ รวมถึงกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ เซสปรีอาจมีการอัพเดตข้อกำหนดที่บังคับใช้ในเว็บไซต์นี้ในบางคราว โดยถือว่าคุณเห็นชอบให้ข้อกำหนดดังกล่าวที่บังคับใช้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเซสปรี® มีผลผูกพันต่อตัวคุณ หากคุณไม่เห็นชอบกับข้อกำหนดใด  ๆ โปรดงดเว้นการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

2. ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

ณยินยอมที่จะไม่ (หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใด) ใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ในลักษณะใดก็ตามที่ (1) เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ หรือละเมิดสิทธิ์หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (2) เป็นการฉ้อโกง ข่มขู่ ดูถูก กล่าวร้าย หมิ่นประมาท หยาบโลน หยาบคาย ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลามกอนาจาร รังควาญ ไม่สุภาพ หรือก้าวร้าว หรือ (3) นำไวรัส สปายแวร์/บอต หนอนอินเทอร์เน็ต ม้าโทรจัน หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่สามารถทำลายล้างหรือหยุดการทำงาน เข้ามาหรือทำให้แพร่กระจายในเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะไม่ทดสอบความอ่อนแอของเว็บไซต์นี้หรือเครือข่ายใด ๆ ที่พ่วงเกี่ยวกันอยู่ ไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือยุ่งเกี่ยว ขัดขวางการทำงาน หรือทำการดัดแปลงเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

3. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

 

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความตัวอักษร ภาพ กราฟิก การจัดวาง รูปลักษณ์และความรู้สึก และข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ถูกต้องและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่น ๆ เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าอย่างเปิดเผยหรือโดยนัย ทางเราขอระบุอย่างเปิดเผยในที่นี้ว่าทางเราจะไม่รับประกันโดยนัยใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดอยู่แค่การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการนำไปจำหน่าย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เซสปรีมิได้บอกกล่าวหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือจะดำเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ ในลักษณะดังกล่าวที่ตรวจพบแล้ว เซสปรีไม่รับประกันหรือระบุถ้อยคำใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหา (หรือผลจากการใช้งานดังกล่าว) ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรืออื่นใด เซสปรีขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง อัพเดต เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4. การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้

 

หากคุณมอบข้อมูลใด ๆ ให้แก่เซสปรีผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามความหมายในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ปี ค.ศ. 1993) ถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์ของคุณในข้อมูลดังกล่าวให้แก่เซสปรี (ในขอบเขตที่บังคับใช้) และคุณยินยอมให้เซสปรีทำการผลิตซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย ปรับเปลี่ยน หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหรือความคิด แนวคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด วิจัยและพัฒนา หรือวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายอื่นใด โดยไม่มีข้อจำกัด เซสปรีขอสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าสังเกตข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดที่มีการถ่ายโอนหรือรับผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและอื่น ๆ เมื่อใดก็ได้ เซสปรีขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจถูกโพสต์ลงเว็บไซต์นี้ในส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อใดก็ได้ตามที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำขอจากภาครัฐใด ๆ หรือปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือกำจัดข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ไม่น่าพึงพอใจ เป็นภัยต่อผลประโยชน์ของเซสปรี หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตามดุลยพินิจอันถือเป็นที่สิ้นสุดของเซสปรีแต่เพียงผู้เดียว

 

5. คุกกี้

 

เว็บไซต์นี้ใช้ “คุกกี้” เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวัดความเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์นี้และเพื่อปรับปรุงพัฒนาและอัพเดตตามระดับความนิยมแต่ละส่วน ข้อมูลนี้จะไม่นำไปใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์นี้แต่อย่างใด หากเบราเซอร์ของคุณมีการตั้งค่าปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ หากคุณต้องการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้ตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณให้ยอมรับคุกกี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้านโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

 

6. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

 

 ลิงค์และการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่อความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น เว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าเยี่ยมชมจากเว็บไซต์นี้มิได้ขึ้นอยู่กับเซสปรี ทางเซสปรีไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดและมิได้นำเสนอ รับรอง หรือรับผิดชอบต่อความมีเหตุผล ความถูกต้องแม่นยำ หรือการใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดทั้งสิ้น เว็บไซต์ดังกล่าวอาจมิได้มีข้อผูกมัดในด้านความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับเซสปรี และบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในแนวปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ตนเอง คุณควรทำการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ในเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

 

7. การลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้

 

คุณไม่สามารถสร้างไฮเปอร์ลิงค์หรือลิงค์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ มายังเว็บไซต์นี้ได้เว้นแต่:

ก) คุณสร้างลิงค์ดังกล่าวโดยใช้ลิงค์ไปยัง Twitter, Facebook, Pinterest, อีเมล หรือ ShareThis ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อแชร์สูตรอาหาร หรือ

ข) ก่อนที่จะสร้างไฮเปอร์ลิงค์ คุณได้ขอความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเซสปรีไว้ล่วงหน้า ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เซสปรีอาจกำหนดไว้ตามความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว หากคุณต้องการขออนุญาต โปรดส่งอีเมลไปที่ contactzespri@zespri.com พร้อมแจ้งรายละเอียดความตั้งใจของคุณ จากนั้น เซสปรีจึงจะสามารถให้ความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณได้

 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา

 

 ลิขสิทธิ์ถูกต้องและเครื่องหมายการค้าในเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของเซสปรีหรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในข้อความตัวอักษร การออกแบบ กราฟิก การเลือกและการจัดเรียง และไม่มีการให้หรือส่อความเป็นการให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตต่อทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ อันเป็นผลจากการตีพิมพ์เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในจุดที่มีการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ต่าง ๆ ทางเซสปรีได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ๆ บนเว็บไซต์นี้แล้ว ห้ามมิให้มีการทำซ้ำหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเซสปรี เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น คุณได้รับอนุญาตให้คัดลอกเนื้อหาตัวอักษรที่ตีพิมพ์โดยเซสปรีบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณอันมิใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยคุณต้องรักษาและแสดงเอกสารลิขสิทธิ์ถูกต้องที่ใช้กับเนื้อหาดังกล่าว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งใดจากเว็บไซต์นี้มารวมเข้ากับชิ้นงานอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะการเผยแพร่ใหม่หรือตีพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออื่นใด

 

9. ข้อจำกัดความรับผิด

 

คุณต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง เซสปรีจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการละเมิด (รวมถึงความประมาท) ความถูกต้อง หรืออื่นใดต่อความเสียหายในลักษณะใด ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความเสียหาย การสูญเสียข้อมูล รายได้ เงินออมหรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการเรียกร้องของบุคคลที่สามอันเป็นการชดเชย โดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นการลงโทษ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่ลิงค์ไป หรือเนื้อหาอื่นใด ตามข้อกำหนดใด ๆ โดยนัยตามกฎหมายที่ไม่สามารถแยกออกได้

 

10. การจำกัดในการเข้าถึง

 

เซสปรีสามารถจำกัดหรือยับยั้งการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ (หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและด้วยเหตุผลใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของเซสปรีแต่เพียงผู้เดียว การจำกัดหรือการยับยั้งการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือถือเป็นการปลดเปลื้องสิทธิ์ที่เซสปรีได้รับตามกฎหมายหรือความยุติธรรม

 

11.  การเฝ้าสังเกต

 

ระบบของเซสปรีจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลและเฝ้าสังเกตกิจกรรมในระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองข้อมูล เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทางกฎหมาย และเพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความสมบูรณ์ของระบบข้อมูลและข้อมูลของเซสปรี การเฝ้าสังเกตข้อมูลที่เก็บไว้หรือถ่ายโอนผ่านระบบของเซสปรีอาจดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต

 

12. ทั่วไป

 

เว็บไซต์นี้ เนื้อหา และข้อกำหนดและเงื่อนไข อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ และคุณยินยอมให้ศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด์ทำการตัดสินข้อพิพาทใด ๆ โดยไม่อาจเพิกถอนได้ หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้จากนอกประเทศนิวซีแลนด์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศที่คุณมีถิ่นพำนักหรือประเทศนิวซีแลนด์) ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกยกเลิกไป โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ดังเดิม การที่เซสปรีไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มิได้ถือเป็นการสละสิทธิ์ของเซสปรีในการดำเนินการต่อการฝ่าฝืนในภายหลังหรือกรณีที่คล้ายคลึงกัน